Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

Administratorem Danych Osobowych jest:

Eve Energy Sp. z o.o.  z siedzibą: Natolin 39b, 92-701 Łódź.

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

email: biuro@eve-energy.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
Administrator nie powołał Inspektora ochrony danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia i wykonywania zamówienia – na podstawie art. 6.1(b) RODO,
  2. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z prawa podatkowego – na podstawie art. 6(c) RODO.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, który polega na:

przekazywaniu informacji marketingowych – na podstawie art. 6.1(f) RODO.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. Poczta Polska.
  2. przedsiębiorstwa (firmy) kurierskie.
  3. towarzystwa ubezpieczeniowe.
  4. w przypadku opóźnień w płatnościach – firmy windykacyjne.
  5. podmioty weryfikujące zdolność płatniczą Klienta.
  6. biuro rachunkowe.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynosi

W przypadku złożenia zamówienia, dla celów podatkowych dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym wystawiona była ostatnia faktura.

Podanie Państwa danych osobowych jest

Dobrowolne, jednak konieczne do realizacji zamówienia. W przypadku wystawienia faktury dane przetwarzane są na podstawie wymogów prawa.

Nie podanie danych będzie miało następujące konsekwencje:

  1. brak możliwości wykonania zamówienia,
  2. brak możliwości wystawienia faktury.

Ponadto informujemy o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa danych, o prawie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jako organu nadzorczego mającego siedzibę w Warszawie przy ulicy Stawki 2.

Administrator Danych nie będzie w sposób zautomatyzowany podejmował decyzji, w tym nie będą Państwo profilowani.

*RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Włącz to u siebie!

POWER ON

Długoterminowy, ramowy
program zabezpieczenia
prądowego.

Obsługa w systemie
24h / 7 / 365.

Dostarczamy do Ciebie
odpowiednie urządzenia
wraz z obsługą.

Sprawdź
logo przed stopką